Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Kompetencje prezesa sądu:

1. kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz

2. jest Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Sędziów oraz Kolegium Sądu

3. sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością sądu

4. pełni czynności administracji sądowej, a w szczególności:

 • wykonuje czynności z zakresu prawa pracy
 • organizuje pracę sądu z uwzględnieniem podziału czynności w sądzie ustalonego przez Kolegium Sądu
 • sprawuje nadzór nad stosowaniem ustaleń dotyczących przydziału spraw poszczególnym sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym, przyjętych przez Kolegium Sądu
 • czuwa nad usprawnianiem organizacji i technik pracy sądu
 • dba o należytą kulturę pracy
 • zapoznaje się z orzecznictwem sądu oraz organizuje narady sędziów w celu omówienia przepisów prawnych budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądu, a także informuje o wynikach tych narad prezesa właściwej Izby NSA
 • zapoznaje się z biegiem spraw rozpoznawanych w sądzie, a w szczególności spraw wywołujących powszechne zainteresowanie społeczne
 • przekazuje właściwym organom administracji publicznej wystąpienia składów orzekających o istotnych naruszeniach prawa lub okolicznościach mających wpływ na ich powstanie
 • przekazuje odpisy orzeczeń dotyczących istotnych dla praktyki zagadnień prawnych, w celu ich publikacji w zbiorze urzędowym orzeczeń sądów administracyjnych
 • przedstawia informację o działalności sądu
 • przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków.

 

Zgromadzenie ogólne sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Kompetencje Zgromadzenia ogólnego sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

 • rozpatruje informację prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego o rocznej działalności sądu
 • wyraża opinię w sprawie powołania lub odwołania prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz opinię w sprawie powołania lub odwołania wiceprezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • ustala skład liczbowy Kolegium Sądu oraz wybiera jego członków i dokonuje zmian w jego składzie
 • rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego lub zgłoszone przez członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów
 • podejmuje uchwały w sprawach dotyczących działalności sądu.

W skład Zgromadzenia Ogólnego Sędziów wchodzą wszyscy sędziowie zatrudnieni w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

Lista sędziów i asesorów

 

Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Kompetencje Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

 • ustala podział czynności w sądzie, na wniosek prezesa sądu przydziela sędziów do wydziałów orzeczniczych i określa szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom
 • rozpatruje sprawy przedstawione Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów
 • rozpatruje inne sprawy przedstawione przez prezesa sądu lub z własnej inicjatywy
 • podejmuje uchwały w zakresie swojej właściwości.

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w:

 • art. 19, art. 20, art. 23, art. 24, art. 25 ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Ustawy/Prawo o ustroju sądów administracyjnych).
 • § 19, § 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Rozporządzenia/Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA)
 • przepisach zarządzenia Nr 14/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie upoważnienia Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu do działania w imieniu Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (Menu BIP zakładka: Akty prawne/Zarządzenia Prezesa WSA)