Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat w sprawie biegu terminów i innych zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym

KOMUNIKAT

Nr 2/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie biegu terminów i innych zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu informuje, że:

w dniu 16 maja 2020 r. wszedł w życie art. 46 punkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875; dalej: ustawa nowelizująca) uchylający art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; dalej: ustawa COVID-19) oraz art. 46 punkt 21 ustawy nowelizującej, którym wprowadzono m. in. art. 15zzs4 ustawy COVID-19.

W związku z powyższym:

  1. zaczynają biec terminy w postępowaniach sądowoadministracyjnych;

oznacza to, że:

  1. obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie ma już co do zasady wpływu na bieg terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym;
  2. wszelkie terminy, które rozpoczęłyby bieg w dniu 16 maja 2020 r. lub po nim biegną normalnie; nie podlegają już wstrzymaniu ani nie dochodzi do nierozpoczęcia ich biegu, mimo że stan epidemii nie został odwołany;
  3. terminy, które nie rozpoczęły biegu w związku z obowiązywaniem art. 15zzs ustawy COVID-19 rozpoczynają bieg z dniem 24 maja 2020 r.;
  4. terminy, których bieg podlegał wstrzymaniu biegną dalej z dniem 24 maja 2020 r., a zatem ta część terminu, która już upłynęła przed dniem 31 marca 2020 r. jest uwzględniania przy jego obliczaniu;
  5. uchylenie art. 15zzs ustawy COVID-19 nie ma wpływu na bieg terminów w sprawach pilnych w związku z tym, że w sprawach tych terminy te już i tak biegły i nie podlegały wstrzymaniu;
  1. istnieje prawna możliwość prowadzenia rozpraw i posiedzeń jawnych od dnia 16 maja 2020 r.

przy czym, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, wojewódzkie sądy administracyjne przeprowadzają rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących.

Ponadto przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów.

Przypominamy o możliwości wnioskowania o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym.

 

Informacja na temat planowanych rozpraw: MENU BIP: zakładka E-SĄD/e-Wokanda

 

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w: 

art. 46 pkt 20 i 21, art. 68 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Ustawy/Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19/Ustawa zmieniająca ustawę COVID-19)

art. 15 zzs; art. 15zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Ustawy/Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19/Ustawa o COVID 19).