Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia sędziów i asesorów o członkostwie w zrzeszeniu, funkcji pełnionej w organie fundacji oraz członkostwie w partii politycznej

Na podstawie art. 88a § 4 i art. 106zg § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.; dalej: pusp) w zw. z art. 29 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.; dalej: pusa) Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przekazuje informacje zawarte w oświadczeniach złożonych przez sędziów i asesorów sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

 

1. Pani sędzia WSA Olga Białek oświadczyła, że nie jest i nie była członkiem żadnego zrzeszenia ani fundacji, nie pełni żadnej funkcji w organie fundacji, przed powołaniem na stanowisko sędziego nie należała do partii politycznej, przed dniem 29 grudnia 1989 r. nie sprawowała urzędu sędziego ani nie należała do partii politycznej.

2. Pani sędzia WSA Katarzyna Borońska oświadczyła, że nie jest członkiem stowarzyszeń lub zrzeszeń, o których mowa w art. 88a § 1 pkt 1 pusp, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie była członkiem żadnej partii politycznej.

3. Pani sędzia WSA Barbara Ciołek oświadczyła, że w związku z art. 88a § 1 pusp stanowiącym, że sędzia jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu i stowarzyszeniu – ze wskazaniem nazwy i siedziby zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa, funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej – ze wskazaniem nazwy i siedziby fundacji oraz okresu pełnienia funkcji, członkostwie w partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r. – ze wskazaniem nazwy partii, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa – informuje, że powyższe nie dotyczy jej osoby.   

4. Pani sędzia WSA Anetta Chołuj oświadczyła, że nie należy i nie należała do partii politycznej, nie należy do związku zawodowego, ani nie prowadzi działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, nie należy do stowarzyszeń, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej.

5. Pani sędzia WSA Dagmara Dominik – Ogińska oświadczyła, że:

  1. od 2009 r. jest członkiem indywidualnym w International Fiscal Association (IFA);
  2. od 2010 r. jest członkiem indywidualnym i członkiem zarządu International Association of Tax Judges (IATJ);
  3. od 2012 r. jest członkiem indywidualnym w Association of European Administrative Judges (AEAJ);
  4. od 2023 r. jest członkiem indywidualnym w Association of European Data Protection Judges.

Ponadto oświadczyła, że nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz że nie była członkiem żadnej partii politycznej.

6. Pan sędzia WSA Ireneusz Dukiel oświadczył, że nie jest członkiem żadnego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, oraz nie sprawował urzędu sędziego przed dniem 29 grudnia 1989 r., zaś przed powołaniem na stanowisko sędziego nie był członkiem żadnej partii politycznej.

7. Pani sędzia NSA Halina Filipowicz–Kremis oświadczyła, że była członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w latach 1979-1989 i że była tzw. „szeregowym” członkiem Stronnictwa i nigdy nie pełniła w nim żadnej funkcji. Obecnie nie jest członkiem żadnego stowarzyszenia, ani zrzeszenia, nie pełni funkcji w organie żadnej fundacji.

8. Pani sędzia WSA Daria Gawlak–Nowakowska oświadczyła, że nie jest członkiem zrzeszenia, nie jest członkiem stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie żadnej fundacji, oraz nie była członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, także przed dniem 29 grudnia 1989 r.

9. Pani sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak oświadczyła, że nie należy i nie należała do partii politycznej (także przed 1989 r.), związku zawodowego i nie prowadzi działalności niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w tym nie brała i nie bierze udziału w działalności żadnej fundacji, tym samym czyni zadość wymogom art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie oświadczyła, że nałożony w trybie art. 88a § 1 pusp w zw. z art. 29 § 1 pusa obowiązek złożenia oświadczenia wbrew warunkom przewidzianym w treści art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ogranicza podstawowe prawa i wolności sędziów – obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawo do prywatności i prawo do zrzeszania się (art. 47 i art. 58 Konstytucji RP). Biorąc pod uwagę prawo obywateli do niezależnego i bezstronnego sądu, nie mając nic do ukrycia w zakresie swojej aktywności publicznej, dobrowolnie oświadcza, że nie jest członkiem zrzeszenia ani stowarzyszenia.

10. Pani sędzia WSA Bogumiła Kalinowska oświadczyła, że od 17 lutego 2020r. jest członkiem Zrzeszenia Prawników Polskich, w którym nie pełni żadnych funkcji. Ponadto poinformowała, że od dnia 6 kwietnia 2001 r. jest działkowcem – członkiem stowarzyszenia ogrodowego pod nazwą – Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy, oraz że nie pełniła i nie pełni żadnych funkcji w jakiejkolwiek fundacji. Nie była członkiem partii politycznej.

11. Pani sędzia WSA Ewa Kamieniecka oświadczyła, że nie jest członkiem zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie była członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, także przed dniem 29 grudnia 1989 r.

12. Pan sędzia WSA Piotr Kieres oświadczył, że nie należy i nie należał do partii politycznej (również przed 1989 r.), związku zawodowego i nie prowadzi działalności niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w tym nie brał i nie bierze udziału w działalności żadnej fundacji, tym samym czyni zadość wymogom art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Biorąc pod uwagę prawo obywateli do niezależnego i bezstronnego sądu, nie mając nic do ukrycia, dobrowolnie oświadczył, że jest od 5 lipca 2007 r. członkiem samorządu radców prawnych z zawieszonym od 28 listopada 2017 r., prawem do wykonywania zawodu radcy prawnego – w związku z podjęciem pracy w organach wymiaru sprawiedliwości tzn. powołaniem na urząd sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 75) i zawodu tego nie wykonuje.

13. Pan sędzia WSA Władysław Kulon oświadczył, że: od 2001 r. jest członkiem Polskiego Związku Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy, od 12 czerwca 2012 r. jest członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego, od lipca 2007 r. jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, w którym od dnia 18 maja 2008 r. do dnia 10 kwietnia 2011 r. pełnił funkcję członka komisji rewizyjnej. Ponadto Pan sędzia poinformował, że nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz że przed powołaniem na stanowisko sędziego ani w okresie sprawowania urzędu nie był członkiem żadnej partii politycznej.

14. Pan sędzia WSA Zbigniew Łoboda oświadczył, że nie jest i nie był członkiem zrzeszenia (w tym stowarzyszenia), ani nie pełnił funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, a także nie był członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego.

15. Pani sędzia WSA Anetta Makowska-Hrycyk oświadczyła, że w związku z art. 88a § 1 pusp stanowiącym, że sędzia jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu i stowarzyszeniu – ze wskazaniem nazwy i siedziby zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa, funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej – ze wskazaniem nazwy i siedziby fundacji oraz okresu pełnienia funkcji, członkostwie w partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r. – ze wskazaniem nazwy partii, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa – informuje, że  powyższe nie dotyczy jej osoby.  

16. Pani sędzia NSA Anna Moskała oświadczyła, że nie prowadzi działalności niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, tym samym czyni zadość wymogom art. 178 ust. 3 Konstytucji RP. Ponadto Pani sędzia poinformowała, że w okresie przed 1989 r. należała do PZPR i do Związku Zawodowego Solidarność. Jednocześnie oświadczyła, że nałożony w trybie art. 88a § 1 pusp) w zw. z art. 29 § 1 pusa obowiązek złożenia oświadczenia wbrew warunkom przewidzianym w treści art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ogranicza podstawowe prawa i wolności sędziów - obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawo do prywatności i prawo do zrzeszania się (art. 47 i art. 58 Konstytucji RP).

17. Pani sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz oświadczyła, że nie należy do żadnej partii politycznej, związku zawodowego ani fundacji, nie prowadzi działalności niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów – tym samym czyni zadość wymogom art. 178 ust. 3 Konstytucji RP. Jednocześnie Pani sędzia oświadczyła, że nałożony w trybie art. 88a § 1 pusp w zw. z art. 29 § 1 pusa obowiązek złożenia oświadczenia wbrew warunkom przewidzianym w treści art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ogranicza podstawowe prawa i wolności sędziów jako obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawo do prywatności i prawo do zrzeszania się (art. 47 i art. 58 Konstytucji RP). Biorąc pod uwagę prawo obywateli do niezależnego i bezstronnego sądu, nie mając nic do ukrycia w zakresie swojej aktywności publicznej oświadcza, że jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych od chwili jego założenia – nadal, nie należy i nie należała do żadnej fundacji, nie należy do żadnej partii politycznej, przed powołaniem od 1 stycznia 2004 r. na stanowisko sędziego również nie należała do żadnej partii politycznej; od 1986 - 1989 należała do PZPR - nie pełniąc w partii żadnych funkcji.

18. Pan sędzia WSA Marek Olejnik oświadczył, że nie jest członkiem zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie był członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r.

19. Pani asesor WSA Marta Pająkiewicz – Kremis oświadczyła, że: aktualnie jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych (wpis uzyskała w grudniu 2006 r., ma zawieszone uprawnienia), aktualnie jest członkiem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (jest członkiem od 2006 r.). Oświadczyła także, że nie pełni żadnej funkcji ani w Okręgowej Izbie Radców Prawnych, ani w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej. Oświadczyła nadto, że nie jest członkiem żadnego innego zrzeszenia, ani stowarzyszenia, jak również, nie pełni funkcji w organie żadnej fundacji. Oświadczyła również, że przed powołaniem na stanowisko asesora sądowego, ani przed dniem 29 grudnia 1989 r., nie była członkiem żadnej partii politycznej.

20. Pani sędzia WSA Alicja Palus oświadczyła, że nie była ani nie jest członkiem zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, nie pełniła ani nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie była członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r.

21. Pani sędzia WSA Kamila Paszowska – Wojnar oświadczyła, że nie należy i nie należała do partii politycznej (także przed 1989 r.), związku zawodowego i nie prowadzi działalności niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w tym nie brała i nie bierze udziału w działalności żadnej fundacji. Jednocześnie oświadczyła że od 2001 r. jest członkiem Stowarzyszenia Biuro Porad Obywatelskich (bez pełnienia jakichkolwiek funkcji).

22. Pani sędzia WSA Katarzyna Radom oświadczyła, że nie jest członkiem zrzeszenia, stowarzyszenia, fundacji, nie pełni w tych organach żadnej funkcji, nie była członkiem żadnej partii politycznej, także przed dniem 29 grudnia 1989 r., choć przed tą datą nie sprawowała urzędu sędziego.

23. Pani sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska oświadczyła, że od dnia 12 kwietnia 2018 r. jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, w którym nigdy nie pełniła żadnej funkcji, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, była w okresie od czerwca 1979 r. do dnia 29 grudnia 1989 r. członkiem PZPR, w której nigdy nie pełniła żadnych funkcji.

24. Pani sędzia WSA Marta Semiczek oświadczyła, że nie należy i nie należała do partii politycznej (także przed 1989 r.), związku zawodowego i nie prowadzi działalności niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w tym nie brała i nie bierze udziału w działalności żadnej fundacji, tym samym czyni zadość wymogom art. 178 ust. 3 Konstytucji RP. Jednocześnie oświadczyła, że nałożony w trybie art. 88a § 1 pusp w zw. z art. 29 § 1 pusa obowiązek złożenia oświadczenia wbrew warunkom przewidzianym w treści art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ogranicza podstawowe prawa i wolności sędziów, w tym prawo do prywatności i prawo do zrzeszania się (art. 47 i art. 58 Konstytucji RP). Biorąc pod uwagę prawo obywateli do niezależnego i bezstronnego sądu, nie mając nic do ukrycia w zakresie swojej aktywności publicznej, dobrowolnie oświadczyła, że jest od 2002 r. członkiem Polskiej Ligi Western i Rodeo, a od 2010 r. członkiem Stowarzyszenia Amnesty International Polska.

25. Pan asesor WSA Wojciech Śnieżyński oświadczył, że nie jest i nie był członkiem jakiegokolwiek zrzeszenia, stowarzyszenia, czy też partii politycznej oraz nie pełni i nie pełnił funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej.

26. Pan sędzia WSA Tomasz Świetlikowski oświadczył, że nie jest członkiem żadnego zrzeszenia i stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, przed powołaniem na stanowisko sędziego, ani przed 29 grudnia 1989 r., nie był członkiem żadnej partii politycznej.

27. Pani sędzia WSA Maria Tkacz – Rutkowska oświadczyła, że nie należy i nie należała do partii politycznej, nie należy do związku zawodowego, ani nie prowadzi działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, nie należy do stowarzyszeń, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej.

28. Pan sędzia WSA Gabriel Węgrzyn oświadczył, że jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej – od 2015 r. Ponadto oświadczył, że nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie był członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r.

29. Pani sędzia WSA Wanda Wiatkowska–Ilków oświadczyła, że nie jest członkiem żadnego stowarzyszenia, w tym zrzeszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, przed powołaniem na stanowisko asesora sądowego i sędziego ani w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r. nie była członkiem żadnej partii politycznej.

30. Pan sędzia WSA Alojzy Wyszkowski oświadczył, że nie jest członkiem żadnego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, przed powołaniem na stanowisko sędziego lub asesora sądowego ani w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 roku nie był członkiem żadnej partii politycznej.

31. Pan Wojciech Śnieżyński – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oświadczył, że poza członkostwem w Spółdzielni Mieszkaniowej, nie jest członkiem żadnego zrzeszenia w tym stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz przed powołaniem na stanowisko sędziego nie był członkiem żadnej partii politycznej.

32. Pani asesor WSA Anna Kuczyńska – Szczytkowska oświadczyła, że jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (wpis uzyskała we wrześniu 2010 r., jej prawo wykonywania zawodu radcy prawnego jest zawieszone, obecnie jest w trakcie procedury wykreślenia z listy radców prawnych), nie pełni żadnej funkcji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Nie jest członkiem żadnego innego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, przed powołaniem na stanowisko asesora sądowego nie była członkiem żadnej partii politycznej, nie sprawowała urzędu sędziego ani asesora sądowego przed dniem 29 grudnia 1989 r., nie należała do partii politycznej przed dniem 29 grudnia 1989 r.

33. Pani asesor WSA Marta Pawłowska oświadczyła, że jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, jej prawo wykonywania zawodu radcy prawnego jest zawieszone w związku z objęciem urzędu asesora sądowego, nie pełni i nie pełniła żadnej funkcji  w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, jest członkiem Polskiego Związku Działkowców, ROD im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, nie pełni żadnej funkcji we władzach PZD ani ROD, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, przed powołaniem na stanowisko asesora sądowego nie była członkiem żadnej partii politycznej, nie sprawowała urzędu sędziego ani asesora sądowego przed dniem 29 grudnia 1989 r., nie należała do partii politycznej przed dniem 29 grudnia 1989 r.

34. Pani asesor WSA Iwona Solatycka oświadczyła, że nie jest obecnie członkiem żadnego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, uchwałą z dnia 4 października 2021 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu skreśliła ją z listy radców prawnych prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, uchwała weszła w życie z dniem 6 października 2021 r., członkiem samorządu radców prawnych była od dnia 22 października 2011 r. do 6 października 2021 r. jako radca prawny, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, przed powołaniem na asesora sądowego ani w okresie sprawowania urzędu (w tym przed dniem 29 grudnia 1989 roku) nie była członkiem żadnej partii politycznej.

35Pan sędzia WSA Tadeusz Haberka oświadczył, że na podstawie decyzji Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 27 października 2015 r. jest wpisany na listę doradców podatkowych. Od dnia wpisu zawiesił wykonywanie zawodu doradcy podatkowego. W związku z odebraniem powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, 30 października 2021 r. wniósł o skreślenie z ww. listy. Nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej. Nie jest, ani nie był przed powołaniem na stanowisko sędziego, członkiem partii politycznej.

36Pan sędzia WSA Adam Habuda oświadczył, że nie jest członkiem żadnego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji przed powołaniem na stanowisko sędziego, w tym przed dniem 29 grudnia 1989 r., nie był członkiem partii politycznej.

37. Pan sędzia WSA Jarosław Horobiowski oświadczył, że nie należy i nigdy przed dniem 29 grudnia 1989 r. nie należał do żadnej partii politycznej, nie należy i nigdy nie należał do związku zawodowego, nie należał ani nie należy do zrzeszeń, których działalności nie da się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, nie prowadził i nie prowadzi żadnej działalności niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, nie pełni żadnej funkcji w organach jakiejkolwiek fundacji. Jednocześnie, nie mając nic do ukrycia w zakresie swojej aktywności publicznej, oświadcza, że jest od dnia 1.07.2005 r. członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA" z siedzibą w Warszawie, od około 2011 r. współpracuje z Sekcją Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda (fundacja) z siedzibą w Krakowie, w której organach nie pełni jednak żadnych funkcji, był od około XI 2015 r. do 24.10.2021 r. członkiem Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z siedzibą w Krakowie, przy czym jego członkostwo ustało w związku z odbiorem w dniu 25.10.2021 r. powołania na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

38. Pani sędzia WSA Dagmara Stankiewicz-Rajchman oświadczyła, że nie pozostaje członkiem zrzeszenia (w tym stowarzyszenia), nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, jak również nie była członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego.

39. Pan sędzia WSA Tadeusz Haberka oświadczył, że na podstawie decyzji Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 27 października 2015 r. był wpisany na listę doradców podatkowych. Od dnia wpisu zawiesił wykonywanie zawodu doradcy podatkowego. W związku z powołaniem do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu decyzją z dnia 14 grudnia 2021 r. został skreślony z listy doradców podatkowych.

40Pan sędzia WSA Andrzej Cichoń oświadczył, że nie jest członkiem żadnego stowarzyszenia, nie pełni żadnej funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, nigdy nie był członkiem żadnej partii politycznej. W uzupełnieniu wskazał również, że jest zrzeszony w Polskim Związku Wędkarskim. Nie pełni tam żadnej funkcji, jest zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, ma zawieszone prawo wykonywania zawodu. Nie pełni tam żadnej funkcji.

41. Pan sędzia WSA Andrzej Nikiforów nie jest członkiem zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie był członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego.

42. Pan asesor sądowy WSA Dominik Dymitruk oświadczył, że uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia 14 maja 2019 r. został wpisany na listę radców prawnych, z uwagi na objęcie urzędu asesora sądowego w WSA we Wrocławiu, uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2022 r. został skreślony z listy radców prawnych. Nie jest członkiem żadnego innego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia. Nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej. Nie był członkiem żadnej partii politycznej przed powołaniem na stanowisko asesora sądowego.

43. Pani Malwina Jaworska-Wołyniak – asesor sądowy oświadczyła, że nie jest członkiem zrzeszenia, w tym stowarzyszenia oraz nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ponadto oświadczyła, że nie była członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko asesora sądowego. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 12 września 2013 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu, natomiast uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Wałbrzychu z dnia 16 stycznia 2014 r. zostało zawieszone Jej prawo do wykonywania zawodu w związku z zatrudnieniem w organach wymiaru sprawiedliwości.

44. Pani Aneta Brzezińska – asesor sądowy oświadczyła, że jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Okręgowej Izby Radców we Wrocławiu (prawo wykonywania zawodu radcy prawnego jest zawieszone w związku z objęciem urzędu asesora sądowego). Nie pełni żadnej funkcji w Spółdzielni oraz w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Nie jest członkiem żadnego innego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej. Przed powołaniem na stanowisko asesora nie była członkiem żadnej partii politycznej.

45. Pan Łukasz Cieślak – asesor sądowy oświadczył, że od 2008 r. jest członkiem Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile, w którym w roku akademickim 2009/2010 pełnił funkcję członka komisji rewizyjnej, a od 2010 r. ma status członka- korespondenta i nie pełni żadnej funkcji. Nie należy do innych zrzeszeń, w tym stowarzyszeń. Nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej. Przed powołaniem na stanowisko asesora sądowego nie był członkiem żadnej partii politycznej.

46. Pani sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska oświadczyła, że nie jest już członkiem indywidualnym w Association of European Administrative Judges (AEAJ).

47. Pani sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska oświadczyła, że Rada Fundacji „Dom Sędziego Seniora" podjęła uchwałę o powołaniu Jej na członka Zarządu tej Fundacji od dnia 31 sierpnia 2023 r.

48. Pan Tomasz Trybuszewski – asesor sądowy oświadczył, że:

 - był członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 2000-2004 i był tzw. „szeregowym" członkiem Sojuszu i nigdy nie pełnił w nim żadnej funkcji,

- był członkiem Związku Zawodowego Pracowników Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodka Zamiejscowego w Wałbrzychu w latach 2001-2004, pełnił funkcję członka zarządu,

- aktualnie jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu (wpis uzyskał w 2015 r.) z zawieszonym od 8 września 2023 r. prawem do wykonywania zawodu radcy prawnego – w związku z podjęciem pracy w organach wymiaru sprawiedliwości tzn. powołaniem na urząd asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

49. Pani sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska w dniu 11 czerwca 2024 r.  oświadczyła, że otrzymała status indywidualnego obserwatora w Association of European Administrative Judges (AEAJ).