Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2013-06-19.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-03-31.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

- brak zgodności plików PDF z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

- brak na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-03-31.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Małgorzata Plewka, e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 3160257. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Plewka, e-mail: . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 316257. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać za pośrednictwem wniosków znajdujących się na stronie:

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/251/294/koordynator-do-spraw-dostepnosci-w-wsa-we-wroclawiu.html

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

50-126 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 78-79
Tel.: +48713160257
Faks: +48713443089
E-mail:

Dostępność architektoniczna

Wymienione zmiany mające na celu poprawę dostępności  architektonicznej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu będą wprowadzane od dnia 3 kwietnia 2023 r.

Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego znajdujący się przy ul. Św. Mikołaja 78/79 we Wrocławiu. Obiekt znajduje się w znacznym oddaleniu od przystanków komunikacji miejskiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie posiada własnych miejsc parkingowych. Klienci mogą skorzystać z płatnych miejsc parkingu miejskiego. Zostały wyznaczone trzy miejsca parkingowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością, usytuowane równolegle do pasa jezdni. Dedykowane miejsca parkingowe umiejscowione są 40 m od wejścia głównego.

Do wejścia do budynku doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 11.25 %.

Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 150 centymetrów. Drzwi trzeba otworzyć ręcznie, otwierają się na zewnątrz. Szerokość otworu wejściowego wynosi 87 centymetrów. Drzwi są przeźroczyste i oznaczone kontrastowo.

Punkt obsługi znajduje się na parterze- Biuro Podawcze.

Wydział Informacji Sądowej i Czytelnia akt na 1 piętrze. Pomieszczenia zostały oznaczone tabliczkami w alfabecie brajla.

Sale rozpraw:

Sala A znajduje się na parterze

Sale B, C i D na I piętrze, zostały one oznaczone tabliczkami w alfabecie brajla.

Schody prowadzące na 1 piętro zostały oznaczone pasami ostrzegawczymi oraz pasami kontrastowymi, natomiast poręcze oznaczono tabliczkami w alfabecie brajla.

Na parterze oraz 1 piętrze zostały umieszczone tablice tyflograficzne określające przestrzeń użytku publicznego.

Na portierni umieszczona jest pętla indukcyjna oznaczona odpowiednim piktogramem.

W budynku znajdują się dwie windy.
Winda nr 1 znajduje się w części A budynku i obsługuje kondygnacje od 0 do 5, .
Winda nr 2 znajduje się w części B budynku i obsługuje kondygnacje od -1 do 5.

Winda nr 1 usytuowana jest w patio. Po drodze od wejścia głównego trzeba pokonać korytarz oraz szklane skontrastowane drzwi o prawidłowej szerokości 90 cm, w windzie umieszczony jest panel w alfabecie brajla oraz informacja głosowa.  Umieszczono informację o usytuowaniu windy.

Można przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Zapewniamy wodę dla zwierzaka. Proszę pamiętać o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu nie ma obecnie dostępu do tłumacza języka migowego.