Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zwolnienie od kosztów sądowych

Dz.U.2018.1302 t.j. z dnia 2018.07.05
Wersja od: 31 maja 2019 r.

 

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 

Dział  V
Koszty postępowania

 

Rozdział  3
Zwolnienie od kosztów sądowych

 

Oddział  1
Przepisy ogólne

 

Art.  239.  [Zwolnienie z mocy ustawy]

§  1.  Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

1) strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach:

a) z zakresu pomocy i opieki społecznej,

b) dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,

c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,

d) ze stosunków pracy i stosunków służbowych,

e) z zakresu ubezpieczeń społecznych,

f) z zakresu powszechnego obowiązku obrony,

g) udzielania cudzoziemcom ochrony,

h) dotyczących dodatków mieszkaniowych;

2) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka;

3) kurator strony wyznaczony przez sąd orzekający lub przez sąd opiekuńczy dla danej sprawy;

4) strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa.

 

§  2.  Nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych organizacje pożytku publicznego, działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723) w sprawach własnych dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Art.  240.  [Delegacja ustawowa]

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwolnić organizacje społeczne od obowiązku uiszczania wpisu w ich własnych sprawach, a także cofnąć to zwolnienie. Dotyczyć to powinno zwolnienia w sprawach prowadzonych w związku z działalnością naukową, oświatową, kulturalną, dobroczynną oraz pomocy i opieki społecznej.

 

Art.  241.  [Domniemanie całkowitego zwolnienia]

Zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w przepisie prawa lub w postanowieniu sądu administracyjnego bez określenia zakresu tego zwolnienia - oznacza całkowite zwolnienie z obowiązku wnoszenia zarówno opłat sądowych, jak i ponoszenia wydatków.

 

Art.  242.  [Skutki zwolnienia]

Wydatki za stronę zwolnioną od kosztów sądowych wykładane są z części budżetu sądu administracyjnego, w zakresie tego zwolnienia.

 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 07-07-2004 13:53
 • Modyfikował: Adam Sak, data modyfikacji: 13-09-2019 14:16
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Ilość wyświetleń: 10138
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/40/64/zwolnienie-od-kosztow-sadowych.html
 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 07-07-2004 13:53
 • Modyfikował: Adam Sak, data modyfikacji: 13-09-2019 14:16
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Ilość wyświetleń: 10138
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/40/64/zwolnienie-od-kosztow-sadowych.html
 • Data publikacji: 07-07-2004 13:53 przez: Adam Sak
 • Modyfikował: Adam Sak
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Ilość wyświetleń: 10138
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  13-09-2019, godz. 14:16:51
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  03-09-2015, godz. 15:10:45
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  03-09-2015, godz. 15:09:28
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  29-03-2011, godz. 09:01:45
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  07-07-2004, godz. 13:53:56
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
50-126 Wrocław
ul. Św. Mikołaja 78-79

 

tel.: +48 71 3160257
fax: +48 71 3160256
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl