Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Opłaty sądowe - Opłata kancelaryjna

Dz.U.2018.1302 t.j. z dnia 2018.07.05
Wersja od: 31 maja 2019 r.

 

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 

Dział  V
Koszty postępowania

 

Rozdział  2
Koszty sądowe

 

Oddział  3
Opłata kancelaryjna

 

Art.  234.  [Zakres poboru opłaty kancelaryjnej]

§  1.  Za stwierdzenie prawomocności oraz wydanie odpisów, zaświadczeń, wyciągów i innych dokumentów na podstawie akt, pobiera się opłatę kancelaryjną, z zastrzeżeniem § 3.

§  2.  Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Jeżeli opłata nie została uiszczona, przewodniczący zarządza ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek, po uprzednim wezwaniu strony do jej uiszczenia. Przepisów art. 220 nie stosuje się.

§  3.  Nie pobiera się opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, podlegający doręczeniu z urzędu.

§  4.  Czynności, o których mowa w § 2, może wykonywać referendarz sądowy.

 

Art.  235.  [Rozszerzenie zakresu poboru opłaty kancelaryjnej]

Opłatę kancelaryjną pobiera się także za odpisy, wyciągi, kopie i wydruki oraz zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w sądzie poza aktami sprawy.

 

Art.  235a.  52 [Opłata kancelaryjna za pisma wniesione w formie dokumentu elektronicznego]

 Opłatę kancelaryjną pobiera się również za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego sporządzane w celu ich doręczenia stronom, które nie posługują się środkami komunikacji elektronicznej do odbioru pism.

 

Art.  236.  53 [Delegacja ustawowa]

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat kancelaryjnych. W rozporządzeniu należy uwzględnić, że opłatę pobiera się za każdą stronę wydanego dokumentu, wysokość opłaty za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonego na wniosek nie może być wyższa niż dwieście złotych, a wysokość opłaty za wydruki dokumentów elektronicznych nie może przekraczać rzeczywistych kosztów ich tworzenia, oraz określić podwyższenie opłaty za wydanie dokumentu sporządzonego w języku obcym lub zawierającego tabelę.

 

 

 

 

Dz.U.2019.1090 z dnia 2019.06.12
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych

Na podstawie art. 236 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§  1. 

1.  Za każdą stronę odpisu, zaświadczenia, wyciągu lub innego dokumentu wydawanych na wniosek na podstawie akt sprawy sądowoadministracyjnej oraz za stwierdzenie prawomocności pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 10 zł.

2.  Za kopie i wydruki dokumentów z akt sprawy sądowoadministracyjnej wydawane na wniosek pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 2 zł za każdą stronę kopii lub wydruku.

3.  Za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 0,50 zł za każdą stronę wydruku czarno-białego w formacie 210 x 297 mm (A4) oraz 1 zł za każdą stronę wydruku kolorowego w formacie 210 x 297 mm (A4).

4.  Za wydruki pism i załączników, o których mowa w ust. 3, w formacie:

1) 297 x 420 mm (A3) pobiera się opłatę stanowiącą dwukrotność opłaty, o której mowa w ust. 3;

2) 420 x 594 mm (A2) pobiera się opłatę stanowiącą czterokrotność opłaty, o której mowa w ust. 3;

3) 594 x 841 mm (A1) pobiera się opłatę stanowiącą ośmiokrotność opłaty, o której mowa w ust. 3;

4) 841 x 1189 mm (A0) pobiera się opłatę stanowiącą szesnastokrotność opłaty, o której mowa w ust. 3.

5.  W przypadku wydruków pism i załączników, o których mowa w ust. 3, w większych formatach niż przewidziane w ust. 4 pkt 4, opłata za wydruk wynosi 60 zł/m2

6.  Jeżeli dokument, jego kopia lub wydruk mogą być wydane po usunięciu z ich treści danych osobowych lub innych danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, opłatę kancelaryjną pobiera się w kwocie:

1) 15 zł za stronę dokumentu, o którym mowa w ust. 1;

2) 3 zł za stronę kopii lub wydruku, o których mowa w ust. 2;

3) o której mowa w ust. 3-5, powiększonej o 50%, za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego.

7.  Każdą rozpoczętą stronę liczy się za całą.

8.  Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzony w języku obcym lub zawiera tabelę, pobiera się opłatę kancelaryjną w podwójnej wysokości.

§  2.  Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera się w kwocie 100 zł.

§  3.  Opłatę kancelaryjną za odpisy, wyciągi, kopie i wydruki oraz zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w sądzie poza aktami sprawy pobiera się odpowiednio w wysokości określonej w § 1.

§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. poz. 2192).Opłaty sądowe należy uiszczać w kasie Sądu lub przelwem na konto bankowe, podając sygnaturę akt sprawy.

 

 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 07-07-2004 13:49
 • Modyfikował: Adam Sak, data modyfikacji: 13-09-2019 15:15
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Ilość wyświetleń: 18098
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/39/62/oplaty-sadowe-oplata-kancelaryjna.html
 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 07-07-2004 13:49
 • Modyfikował: Adam Sak, data modyfikacji: 13-09-2019 15:15
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Ilość wyświetleń: 18098
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/39/62/oplaty-sadowe-oplata-kancelaryjna.html
 • Data publikacji: 07-07-2004 13:49 przez: Adam Sak
 • Modyfikował: Adam Sak
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Ilość wyświetleń: 18098
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  13-09-2019, godz. 15:15:15
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  13-09-2019, godz. 15:14:53
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  13-09-2019, godz. 14:36:55
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  13-09-2019, godz. 14:33:23
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  29-03-2011, godz. 08:53:43
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  07-07-2004, godz. 13:49:00
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
50-126 Wrocław
ul. Św. Mikołaja 78-79

 

tel.: +48 71 3160257
fax: +48 71 3160256
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl