Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Opłaty sądowe - Opłata kancelaryjna

 

Dz.U.02.153.1270 ze zm.

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
DZIAŁ V
KOSZTY POSTĘPOWANIA
Rozdział 2
Koszty sądowe

Oddział 3
Opłata kancelaryjna


 

              

Art. 234. § 1. Za stwierdzenie prawomocności oraz wydanie odpisów, zaświadczeń, wyciągów i innych dokumentów na podstawie akt, pobiera się opłatę kancelaryjną, z zastrzeżeniem § 3.
§ 2. (Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Jeżeli opłata nie została uiszczona, przewodniczący zarządzi ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek. Przepisów art. 220 nie stosuje się.
§ 3. Nie pobiera się opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, podlegający doręczeniu z urzędu.
Art. 235. Opłatę kancelaryjną pobiera się także za odpisy, wyciągi, kopie i wydruki oraz zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w sądzie poza aktami sprawy.
Art. 236. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat kancelaryjnych. W rozporządzeniu należy uwzględnić, że opłatę pobiera się za każdą stronę wydanego dokumentu, wysokość opłaty za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonego na wniosek nie może być wyższa niż dwieście złotych oraz określić podwyższenie opłaty za wydanie dokumentu sporządzonego w języku obcym lub zawierającego tabelę.
 
 

 

 

Dz.U.03.221.2192

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

 z dnia 16 grudnia 2003 r.

 

w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych

 (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2003 r.)

 

 

 

Na podstawie art. 236 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje:

 

 

 

§ 1. 1. Za każdą stronę odpisu, zaświadczenia, wyciągu lub innego dokumentu wydawanego na wniosek na podstawie akt sprawy sądowoadministracyjnej oraz za stwierdzenie prawomocności pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 10 zł.

2. Za kopie i wydruki dokumentów z akt sprawy sądowoadministracyjnej wydawane na wniosek pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 2 zł za każdą stronę kserokopii lub wydruku.

3. Jeżeli dokument, jego kopia lub wydruk może być wydany po usunięciu z jego treści danych osobowych lub innych danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, opłatę kancelaryjną pobiera się w kwocie:

  1)  15 zł za stronę dokumentu, o którym mowa w ust. 1;

  2)  3 zł za stronę kopii lub wydruku, o których mowa w ust. 2.

4. Każdą rozpoczętą stronę liczy się za całą.

5. Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzony w języku obcym lub zawiera tabelę, pobiera się opłatę kancelaryjną w podwójnej wysokości.

 

 

§ 2. Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera się w kwocie 100 zł.

 

 

§ 3. Opłatę kancelaryjną za odpisy, wyciągi, kopie i wydruki oraz zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w sądzie poza aktami sprawy pobiera się odpowiednio w wysokości określonej w § 1.

 

 

§ 4. Jeżeli wniosek o wydanie dokumentu, jego kopii lub wydruku został złożony przed wejściem w życie rozporządzenia, opłatę kancelaryjną pobiera się w dotychczasowej wysokości.

 

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.Opłaty sądowe należy uiszczać w kasie Sądu lub przelwem na konto bankowe, podając sygnaturę akt.

informację wytworzył(a): Agnieszka Sałata
za treść odpowiada: Agnieszka Sałata
data wytworzenia: 2004-07-07

 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 07-07-2004 13:49
 • Modyfikował: Adam Sak, data modyfikacji: 29-03-2011 08:53
 • Data wytworzenia: 07-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 17741
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/39/62/oplaty-sadowe-oplata-kancelaryjna.html
 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 07-07-2004 13:49
 • Modyfikował: Adam Sak, data modyfikacji: 29-03-2011 08:53
 • Data wytworzenia: 07-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 17741
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/39/62/oplaty-sadowe-oplata-kancelaryjna.html
 • Data publikacji: 07-07-2004 13:49 przez: Adam Sak
 • Modyfikował: Adam Sak
 • Data wytworzenia: 07-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 17741
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  29-03-2011, godz. 08:53:43
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  07-07-2004, godz. 13:49:00
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
50-126 Wrocław
ul. Św. Mikołaja 78-79

 

tel.: +48 71 3160257
fax: +48 71 3160256
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl