Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Opłaty sądowe - Wpis

 

Dz.U.02.153.1270 ze zm.

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

DZIAŁ V
KOSZTY POSTĘPOWANIA
Rozdział 2
Koszty sądowe

Oddział 2
Wpis

Art. 230. § 1. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

§ 2. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Art. 231. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

 

Art. 232. § 1. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od:

1) pisma odrzuconego lub cofniętego;

2) zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione.

§ 2. Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
 

Art. 233. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu. W rozporządzeniu należy uwzględnić, że wpis nie może być niższy niż sto złotych, wpis stosunkowy nie może być wyższy niż 4% wartości przedmiotu zaskarżenia i nie może przekraczać stu tysięcy złotych, a wpis stały wyższy niż dziesięć tysięcy złotych, oraz że wpis stały powinien być zróżnicowany w zależności od rodzaju i charakteru sprawy

 

 

 

Dz.U.03.221.2193 ze zm.
                                         
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. z dnia 24 grudnia 2003 r.)
Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:
 1) do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;
 2) ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;
 3) ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł;
 4) ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.
§ 2. 1. Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach:
 1) skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł;
 2) skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - 200 zł;
 3) skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - 300 zł;
 4) skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - 300 zł;
 5) skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - 300 zł;
 6) skarg na bezczynność organów administracji publicznej - 100 zł;
 7) zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł.
2. Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 1) budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych - 10.000 zł;
 2) energetyki - 10.000 zł;
 3) transportu lotniczego, kolejowego i morskiego - 10.000 zł;
 4) radiofonii i telewizji - 10.000 zł;
 5) publicznego obrotu papierami wartościowymi - 10.000 zł;
 6) działalności bankowej - 10.000 zł;
 7) ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji - 10.000 zł;
 8) funduszy emerytalnych - 10.000 zł;
 9) funduszy inwestycyjnych - 10.000 zł;
10) wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych - 8.000 zł;
11) obrotu hurtowego napojami alkoholowymi - 8.000 zł;
12) kasyn gry - 10.000 zł;
13) innych gier losowych i zakładów wzajemnych - 8.000 zł;
14) łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych - 8.000 zł;
15) usług pocztowych - 1.000 zł;
16) ochrony osób i mienia - 5.000 zł;
17) usług detektywistycznych - 5.000 zł;
18) obrotu dewizowego - 5.000 zł;
19) prawa celnego - 5.000 zł;
20) produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi - 3.000 zł;
21) aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej - 1.000 zł;
22) żywności i żywienia - 1.500 zł;
23) geologii i górnictwa - 1.000 zł;
24) kultury, edukacji i wychowania - 1.000 zł;
25) sportu, turystyki i rekreacji - 1.000 zł;
26) utrzymywania czystości i porządku - 800 zł;
27) w pozostałym zakresie - 500 zł.
3. Wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:
 1) budownictwa i architektury - 500 zł;
 2) zagospodarowania przestrzennego - 500 zł;
 3) ochrony środowiska i przyrody - 200 zł;
 4) gospodarki wodnej - 300 zł;
 5) nieruchomości - 200 zł;
 6) rolnictwa i leśnictwa - 200 zł;
 7) ewidencji ludności i dowodów osobistych - 100 zł;
 8) cudzoziemców, paszportów i wiz - 300 zł;
 9) aktów stanu cywilnego i obywatelstwa - 100 zł;
10) kombatantów - 100 zł;
11) własności przemysłowej - 1.000 zł;
12) zobowiązań podatkowych - 500 zł;
13) prawa celnego - 500 zł.
4. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynosi 200 zł.
5. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł.
6. W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wpis stały wynosi 200 zł.
§ 3. Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.
§ 4. Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.
§ 5. 1. Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.
2. (1) (utracił moc).
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
 
Przypisy:
1) § 5 ust. 2 został uznany za niezgodny z art. 221 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.02.153.1270) oraz z art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2006 r. (Dz.U.06.45.322). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 17 marca 2006 r.
 
 


 

Opłaty sądowe należy uiszczać w kasie Sądu lub przelwem na konto bankowe, podając sygnaturę akt.informację wytworzył(a): Robert Hubacz
za treść odpowiada: Robert Hubacz
data wytworzenia: 2011-03-29

 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 07-07-2004 13:38
 • Modyfikował: Adam Sak, data modyfikacji: 29-03-2011 08:50
 • Data wytworzenia: 07-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 21756
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/38/61/oplaty-sadowe-wpis.html
 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 07-07-2004 13:38
 • Modyfikował: Adam Sak, data modyfikacji: 29-03-2011 08:50
 • Data wytworzenia: 07-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 21756
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/38/61/oplaty-sadowe-wpis.html
 • Data publikacji: 07-07-2004 13:38 przez: Adam Sak
 • Modyfikował: Adam Sak
 • Data wytworzenia: 07-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 21756
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  29-03-2011, godz. 08:50:13
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  07-07-2004, godz. 13:38:48
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
50-126 Wrocław
ul. Św. Mikołaja 78-79

 

tel.: +48 71 3160257
fax: +48 71 3160256
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl