Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis sądowy

Wpis sądowy pobierany jest od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji

 

Pisma wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym

 • wniosek – wpis stały 100 zł

 • skarga – wpis stały lub stosunkowy

 • sprzeciw od decyzji – wpis stały 100 zł

 • zażalenie – wpis stały 100 zł

 • skarga kasacyjna – połowa wpisu od skargi

 • skarga o wznowienie postępowania – połowa wpisu od skargi

 

Zwrot opłat sądowych.

Opłaty sądowe podlegają zwrotowi:

 • wpłacone jako nienależne,

 • wpłacone w kwocie wyższej niż należna.

 

Wpis sądowy podlega zwrotowi w całości z urzędu przez Sąd:

w przypadku odrzucenia pisma

w przypadku cofnięcia pisma do dnia rozpoczęcia rozprawy

w przypadku uwzględnienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną

 

Wpis sądowy jest wpisem stałym lub wpisem stosunkowym.

 

Wpis stały

Wpis stały pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia nie są należności pieniężne i ma charakter stałej kwoty określonej we wskazanych niżej przepisach.

 

Wysokość wpisu stałego w poszczególnych sprawach

 1. Wpis stały w wysokości 100 zł pobiera się w sprawach:

 • skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym

 • skarg na bezczynność organów administracji publicznej

 • sprzeciwów od decyzji

 • zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych

 • skarg z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych

 • skarg z zakresu aktów stanu cywilnego i obywatelstwa

 • skarg z zakresu kombatantów

 • wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy

 1. Wpis stały w wysokości 200 zł pobiera się w sprawach:

 • skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa

 • skarg z zakresu ochrony środowiska i przyrody

 • skarg z zakresu nieruchomości

 • skarg z zakresu rolnictwa i leśnictwa

 • skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter

 • skarg w pozostałych sprawach co do których nie określono w inny sposób wysokości wpisu sądowego

 • skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy

 1. Wpis stały w wysokości 300 zł pobiera się w sprawach:

 • skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej

 • skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej

 • skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego

 • skarg z zakresu gospodarki wodnej

 • skarg z zakresu cudzoziemców, paszportów i wiz

 1. Wpis stały w wysokości 500 zł pobiera się w sprawach:

 • skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej wobec których w inny sposób nie określono wysokości wpisu sądowego

 • skarg z zakresu budownictwa i architektury

 • skarg z zakresu zagospodarowania przestrzennego

 • skarg z zakresu zobowiązań podatkowych

 • skarg z zakresu prawa celnego

 1. Wpis stały w wysokości 800 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 • utrzymywania czystości i porządku

 1. Wpis stały w wysokości 1000 zł pobiera się w sprawach:

 • skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

usług pocztowych

aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej

geologii i górnictwa

kultury, edukacji i wychowania

sportu, turystyki i rekreacji

 • skarg z zakresu własności przemysłowej

 

 1. Wpis stały w wysokości 1.500 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 • żywności i żywienia

 1. Wpis stały w wysokości 3.000 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 • produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi

 1. Wpis stały w wysokości 5.000 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 • ochrony osób i mienia

 • usług detektywistycznych

 • obrotu dewizowego

 • prawa celnego

 1. Wpis stały w wysokości 8.000 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 • wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych

 • obrotu hurtowego napojami alkoholowymi

 • innych gier losowych i zakładów wzajemnych

 • łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych

 1. Wpis stały w wysokości 10.000 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 • budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych

 • energetyki

 • transportu lotniczego, kolejowego i morskiego

 • radiofonii i telewizji

 • publicznego obrotu papierami wartościowymi

 • działalności bankowej

 • ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji

 • funduszy emerytalnych

 • funduszy inwestycyjnych

 • kasyn gry

 

Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej niż 100 zł.

 

Wpis stosunkowy

Wpis ten pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne

 

Obowiązek strony wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia

 • Obowiązkiem strony jest podanie w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji wartości przedmiotu zaskarżenia, w oparciu o którą zostanie wyliczony wpis sądowy.

 • Wartością przedmiotu zaskarżenia jest należność pieniężna kwestionowana przez stronę.

 • Do wartości tej nie wlicza się odsetek i kosztów związanych z należnością główną

 

Wysokość wpisu stosunkowego

Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia jest akt administracyjny dotyczący należności pieniężnej.

Wysokość wpisu zależy od wysokości tej należności, która stanowi wartość przedmiotu zaskarżenia.

Wpis stosunkowy wynosi przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

 • do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł,

 • ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł,

 • ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł,

 • ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

Uwaga: wartość przedmiotu zaskarżenia strona obowiązana jest wskazać w skardze na akt administracyjny, który dotyczy należności pieniężnej.

 

 

 

 

Informacja sporządzona w oparciu o:

art. 215 – art. 217; art. 230 – art. 233 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi