Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Opłaty sądowe - Wpis

Dz.U.2018.1302 t.j. z dnia 2018.07.05

Wersja od: 31 maja 2019 r.

 

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 

Dział  V
Koszty postępowania

 

Rozdział  2
Koszty sądowe

 

Oddział  2
Wpis

 

Art.  230.  [Zakres poboru wpisu]

§  1.  Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

§  2.  Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

 

Art.  231.  [Wpis stosunkowy i stały]

Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

 

Art.  232.  [Zwrot uiszczonego wpisu]

§  1.  Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od:

1) pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy;

2) zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione.

 

§  2.  Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

 

Art.  233.  [Delegacja ustawowa]

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu. W rozporządzeniu należy uwzględnić, że wpis nie może być niższy niż sto złotych, wpis stosunkowy nie może być wyższy niż 4% wartości przedmiotu zaskarżenia i nie może przekraczać stu tysięcy złotych, a wpis stały wyższy niż dziesięć tysięcy złotych, oraz że wpis stały powinien być zróżnicowany w zależności od rodzaju i charakteru sprawy.

 

 

 

 

Dz.U.2003.221.2193 z dnia 2003.12.24
Wersja od: 7 grudnia 2017 r.

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje:

§  1.  Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:

1) do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;

2) ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;

3) ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł;

4) ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

§  2. 

1.  Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach:

1) skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł;

2) skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - 200 zł;

3) skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - 300 zł;

4) skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - 300 zł;

5) skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - 300 zł;

6) skarg na bezczynność organów administracji publicznej - 100 zł;

6a) 1  sprzeciwów od decyzji - 100 zł;

7) zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł.

2.  Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych - 10.000 zł;

2) energetyki - 10.000 zł;

3) transportu lotniczego, kolejowego i morskiego - 10.000 zł;

4) radiofonii i telewizji - 10.000 zł;

5) publicznego obrotu papierami wartościowymi - 10.000 zł;

6) działalności bankowej - 10.000 zł;

7) ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji - 10.000 zł;

8) funduszy emerytalnych - 10.000 zł;

9) funduszy inwestycyjnych - 10.000 zł;

10) wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych - 8.000 zł;

11) obrotu hurtowego napojami alkoholowymi - 8.000 zł;

12) kasyn gry - 10.000 zł;

13) innych gier losowych i zakładów wzajemnych - 8.000 zł;

14) łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych - 8.000 zł;

15) usług pocztowych - 1.000 zł;

16) ochrony osób i mienia - 5.000 zł;

17) usług detektywistycznych - 5.000 zł;

18) obrotu dewizowego - 5.000 zł;

19) prawa celnego - 5.000 zł;

20) produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi - 3.000 zł;

21) aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej - 1.000 zł;

22) żywności i żywienia - 1.500 zł;

23) geologii i górnictwa - 1.000 zł;

24) kultury, edukacji i wychowania - 1.000 zł;

25) sportu, turystyki i rekreacji - 1.000 zł;

26) utrzymywania czystości i porządku - 800 zł;

27) w pozostałym zakresie - 500 zł.

3.  Wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:

1) budownictwa i architektury - 500 zł;

2) zagospodarowania przestrzennego - 500 zł;

3) ochrony środowiska i przyrody - 200 zł;

4) gospodarki wodnej - 300 zł;

5) nieruchomości - 200 zł;

6) rolnictwa i leśnictwa - 200 zł;

7) ewidencji ludności i dowodów osobistych - 100 zł;

8) cudzoziemców, paszportów i wiz - 300 zł;

9) aktów stanu cywilnego i obywatelstwa - 100 zł;

10) kombatantów - 100 zł;

11) własności przemysłowej - 1.000 zł;

12) zobowiązań podatkowych - 500 zł;

13) prawa celnego - 500 zł.

4.  Wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynosi 200 zł.

5.  Wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł.

6.  W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wpis stały wynosi 200 zł.

§  3.  2  Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej jednak niż 100 zł.

§  4.  Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.

§  5. 

1.  Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.

2.  3  (utracił moc).

§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

1 § 2 ust. 1 pkt 6a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 grudnia 2017 r.

2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 grudnia 2017 r.

3 § 5 ust. 2 został uznany za niezgodny z art. 221 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.02.153.1270) oraz z art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2006 r. (Dz.U.06.45.322). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 17 marca 2006 r.

 

Wpis sądowy należy uiszczać w kasie Sądu lub przelwem na konto bankowe, podając sygnaturę akt sprawy.

 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 07-07-2004 13:38
 • Modyfikował: Adam Sak, data modyfikacji: 13-09-2019 14:29
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Ilość wyświetleń: 22200
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/38/61/oplaty-sadowe-wpis.html
 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 07-07-2004 13:38
 • Modyfikował: Adam Sak, data modyfikacji: 13-09-2019 14:29
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Ilość wyświetleń: 22200
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/38/61/oplaty-sadowe-wpis.html
 • Data publikacji: 07-07-2004 13:38 przez: Adam Sak
 • Modyfikował: Adam Sak
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Ilość wyświetleń: 22200
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  13-09-2019, godz. 14:29:15
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  10-09-2019, godz. 14:38:54
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  10-09-2019, godz. 14:35:54
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  10-09-2019, godz. 14:22:55
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  10-09-2019, godz. 14:06:53
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  29-03-2011, godz. 08:50:13
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  07-07-2004, godz. 13:38:48
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
50-126 Wrocław
ul. Św. Mikołaja 78-79

 

tel.: +48 71 3160257
fax: +48 71 3160256
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl