Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolejność załatwiania spraw

Stosownie do treści § 32 ust.1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się na rozprawie według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu Przewodniczący Wydziału orzeczniczego kieruje sprawy, o których mowa w art. 119 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), do rozpoznania w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Natomiast na podstawie ust. 3 powyższej regulacji w uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością, o której mowa w ust. 1 i 2.

 

PDFUchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad przydziału spraw poszczególnym sędziom i asesorom oraz powierzenia referendarzom sądowym wykonywania czynności określonych ustawą.pdf
 

Metryczka
 • opublikowano:
  07-07-2004 14:42
  przez: Adam Sak
 • zmodyfikowano:
  30-12-2016 14:50
  przez: Adam Sak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
  odwiedzin: 12227
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
50-126 Wrocław
ul. Św. Mikołaja 78-79

Dane kontaktowe:

fax: +48 71 3160256
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl