Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Prawo do złożenia skargi lub wniosku

W myśl art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać (…) wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania (…) wniosków i skarg określa ustawa (przepisy prawne wskazane poniżej).

Organ właściwy

Prezes Wojewódzkiego Sądu we Wrocławiu jako organ posiadający bezpośredni nadzór nad działalnością Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu rozpoznaje  skargi i wnioski dotyczące działalności tego Sądu.

Prezes Naczelnego Sądu we Wrocławiu  jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności:

 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu jako organ wyższego stopnia
 • Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

 

Wydział Informacji Sądowej

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu zadania w zakresie prowadzenia spraw skarg i wniosków wykonuje Wydział Informacji Sądowej, którego pracami kieruje Przewodniczący Wydziału - Menu BIP/ Struktura organizacyjna/Wydział Informacji Sądowej

 

Forma i sposób wniesienia skargi/ wniosku

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

na piśmie:

 • w Biurze Podawczym (parter budynku Sądu)
 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław
 • pocztą elektroniczną na adres: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP: Menu BIP/ e-Sąd/ e-PUAP - Elektroniczna skrzynka podawcza

w formie ustnej do protokołu - w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej WSA we Wrocławiu (I piętro budynku Sądu, pokój 102A).

Podmiot uprawniony

Każdy podmiot może składać skargi i wnioski w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Skarga lub wniosek może pochodzić z przesłanej przez redakcję publikacji.

Przedmiot skargi

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez sąd administracyjny
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników sądu administracyjnego
 • naruszenie praworządności
 • naruszenie interesów skarżących
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw
 • sposób załatwienia wniosku skierowanego do sądu administracyjnego
 • niezałatwienie w terminie wniosku skierowanego do sądu administracyjnego

Przedmiot wniosku

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:

 • sprawy ulepszenia organizacji sądu administracyjnego
 • wzmocnienia praworządności
 • usprawnienia pracy sądu i zapobiegania nadużyciom
 • ochrony własności
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Elementy skargi/wniosku

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Kwalifikowanie pisma według treści

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Termin i sposób załatwienia skargi/wniosku

 • Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
 • O sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę.
 • Jeżeli skarga lub wniosek wynika z treści przesłanej przez redakcję opublikowanej wiadomości, o wyniku rozpatrzenia skargi lub wniosku zawiadamia się redakcję
 • Jeżeli ze względu na treść skargi trudno ustalić jej zakres przedmiotowy, a w szczególności sprawy, której dotyczy, prezes sądu administracyjnego wzywa skarżącego do uzupełnienia skargi w terminie 7 dni wraz z pouczeniem, że w przypadku braku dochowania terminu skarga pozostanie bez rozpatrzenia
 • Jeżeli treść skargi wymaga zbadania – wyjaśnienia okoliczności podniesionych w skardze, prezes sądu administracyjnego ma prawo żądać akt sprawy, w której wniesiono skargę, wyjaśnień i informacji od konkretnych osób

Przedłużenie terminu załatwienia skargi/wniosku

 • O każdym przypadku niezałatwienia skargi w terminie (nawet z przyczyn niezależnych od sądu) sąd administracyjny jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
 • W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie sąd administracyjny zawiadamia wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi:

 • w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu administracyjnego, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.
 • w odniesieniu do których skarżący nie uzupełnił braków skargi we wskazanym terminie
 • dotyczące sposobu załatwienia petycji przez sąd administracyjny

Uwaga!

Jeśli z treści skargi wynika, że skarga dotyczy czynności sądu administracyjnego podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, wówczas prezes sądu administracyjnego przekazuje ją do akt sprawy – uznaje pismo za środek zaskarżenia podlegający rozpoznaniu w toku instancji.

Jeśli natomiast z treści skargi wynika, że dotyczy ona czynności jeszcze niedokonanych, wówczas taką skargę traktuje się jako pismo procesowe i niezwłocznie przekazuje do akt sprawy.

Skargi/wnioski pozostawiane bez rozpoznania

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

Niewłaściwość sądu administracyjnego

Ponowienie bezzasadnej skargi

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – sąd administracyjny może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w:

art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Zakładka: MENU BIP/ Akty prawne/Konstytucja)

art. 29 § 1 i art. 49 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Zakładka: MENU BIP/Akty prawne/Ustawy/Prawo o ustroju sądów administracyjnych)

§ 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Zakładka: MENU BIP/Akty prawne/Rozporządzenia/ Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA)

art. 41a – art. 41e ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Zakładka: MENU BIP/Akty prawne/Ustawy/Prawo o ustroju sądów powszechnych)

przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Zakładka: MENU BIP/Akty prawne/Rozporządzenia/ Skargi i wnioski)

przepisów Działu VIII Skargi i wnioski ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego - w zakresie nieuregulowanym wyżej wskazanymi przepisami (MENU BIP/Akty prawne/Ustawy/Kodeks postępowania administracyjnego)

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - w zakresie nieuregulowanym wyżej wskazanymi przepisami (Zakładka: MENU BIP/Akty prawne/Rozporządzenia/Organizacja skarg i wniosków)

art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach (Zakładka: MENU BIP/ Ustawy/ Ustawa o petycjach).