Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Uprzejmie informujemy, że osoby, które zaobserwowały u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność lub inne mogące wskazywać na prawdopodobne zakażenie koronawirusem proszone są o odstąpienie od zamiaru wejścia do budynku Sądu. Osoby takie powinny bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Jednocześnie wskazujemy, że osobom, u których Służba Ochrony Sądu zaobserwuje ww. objawy chorobowe nie zostanie udzielona zgoda na wejście do budynku Sądu.

 1. Ogólne zasady wejścia interesantów do budynku Sądu

Każda osoba wchodząca do budynku Sądu zobowiązana jest:

 1. poinformować Służbę Ochrony Sądu o celu wejścia do budynku Sądu;
 2. mieć zasłonięte usta i nos (własna maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, albo też przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką) przez cały czas przebywania w budynku Sądu;
 3. dokonać dezynfekcji dłoni za pomocą środka odkażającego znajdującego się przy Służbie Ochrony Sądu;
 4. poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała na żądanie Służby Ochrony Sądu;
 5. nie przynosić zbędnych rzeczy (brak możliwości korzystania z szatni);
 6. zachować 2-metrowe odległości między osobami;
 7. stosować się do tablic informacyjnych oraz znaków poziomych;
 8. opuścić Sąd niezwłocznie po załatwieniu sprawy lub po wezwaniu Służby Ochrony Sądu.

Niezastosowanie się do obowiązków określonych w pkt 1 - 4 będzie równoznaczne z odmową wejścia do budynku Sądu.

 1. Zasady wejścia do budynku Sądu w celu złożenia pisma procesowego na Biurze Podawczym
 1. osoby chcące złożyć pismo procesowe w Biurze Podawczym wpuszczane są przez Służbę Ochrony Sądu pojedynczo, po uprzednim opuszczeniu budynku Sądu przez osobę wcześniej obsługiwaną;
 2. miejsce oczekiwania na wejście do Biura Podawczego znajduje się na zewnątrz budynku Sądu;
 3. nie ma możliwości wypełniania formularzy i druków oraz sporządzania pism na miejscu w Biurze Podawczym; dostępne w Biurze Podawczym formularze i druki pism można wypełnić na zewnątrz budynku Sądu i ponownie wejść do Biura Podawczego.
 1. Zasady wejścia na rozprawę dla stron (uczestników postępowania) i ich przedstawicieli lub pełnomocników.
 1. strony (uczestnicy postępowania), ich przedstawiciele i pełnomocnicy będą wpuszczani do budynku Sądu przez Służbę Ochrony Sądu na 10 minut przed rozpoczęciem rozprawy; miejsce oczekiwania na wejście znajduje się na zewnątrz budynku Sądu;
 2. uczestniczący w rozprawie mogą przemieszczać się tylko po wyznaczonym obszarze budynku Sądu (wejście – sala rozpraw – toaleta – wyjście);
 3. oczekując przed salą rozpraw na wywołanie sprawy należy zachować odstęp minimum 2 metrów od innych osób;
 4. bezpośrednio przed wejściem na salę rozpraw należy obowiązkowo  dokonać dezynfekcji rąk i założyć rękawiczki ochronne.
 1. Zasady wejścia publiczności na rozprawę.
 1. w przypadku większej ilości osób (niż 2-4) chcących uczestniczyć w rozprawie w charakterze publiczności selekcji dokonuje Służba Ochrony Sądu kierując się kolejnością stawienia się tych osób przed wejściem do budynku Sądu;
 2. osoby z publiczności wpuszczane są do budynku Sądu przez Służbę Ochrony Sądu na 5 minut przed rozpoczęciem rozprawy;
 3. osoby z publiczności mogą przemieszczać się tylko po wyznaczonym obszarze budynku Sądu (wejście – sala rozpraw – toaleta – wyjście);
 4. oczekując na wejście na salę należy zachować odstęp minimum 2 metrów od innych osób;
 5. bezpośrednio przed wejściem na salę rozpraw należy obowiązkowo dokonać dezynfekcji rąk i założyć rękawiczki ochronne.
 1. Zasady wejścia do Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej (dalej: Sekretariat WIS)
 1. Sekretariat WIS obsługiwany jest przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej (dalej: pracownik/ pracownicy WIS);
 2. pracownicy WIS informują osoby zainteresowane o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych w sądzie, a także udostępniają stronom postępowania i ich pełnomocnikom akta spraw w czytelni akt po uprzednim ustaleniu terminu i godziny;
 3. w Sekretariacie WIS oprócz pracowników każdorazowo może przebywać tylko jedna osoba z zewnątrz; pomieszczenie jest stale monitorowane przy pomocy kamer;
 4. kolejna osoba może wejść do Sekretariatu WIS po opuszczeniu go przez poprzedniego interesanta oraz po dokonaniu wietrzeniu pomieszczenia i niezbędnej dezynfekcji blatów stołów, krzeseł, klamek i uchwytów;
 5. bezpośrednio przed wejściem do sekretariatu WIS należy obowiązkowo dokonać dezynfekcji rąk i założyć rękawiczki ochronne.
 1. Zasady wejścia do Czytelni Akt Sądowych (dalej: Czytelnia)
 1. Czytelnia obsługiwana jest przez pracowników WIS;
 2. akta udostępniane są w określonych godzinach w celu umożliwienia przeprowadzenia po każdym przeglądaniu akt wietrzenia pomieszczenia oraz niezbędnej dezynfekcji blatów stołów, krzeseł, klamek i uchwytów;
 3. przyjmuje się, iż czas przeglądania akt przez jedną osobę nie powinien być dłuższy niż jedna godzina; w przypadku konieczności wydłużenia czasu przeglądania akt należy uzgodnić taką możliwość z pracownikami WIS bądź też umówić się na kolejny termin w innym dniu;
 4. w Czytelni każdorazowo może przebywać jedna osoba, która dokonuje przeglądu akt w obecności pracownika WIS po uprzednim wylegitymowaniu się dokumentem potwierdzającym tożsamość, a w przypadku pełnomocnika po okazaniu właściwego pełnomocnictwa; pomieszczenie jest stale monitorowane przy pomocy kamer;
 5. na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Czytelni tworzy się oddzielny rejestr przeglądu akt, zawierający następujące dane: dzień, godzinę, sygnaturę akt, osobę przeglądającą, czas przeglądu akt oraz adnotację o sporządzeniu kopii (zdjęć fotograficznych) poszczególnych kart akt sprawy;
 6. osoba umówiona na przeglądanie akt zobowiązana jest bezpośrednio przed wejściem do Czytelni dokonać dezynfekcji rąk i założyć rękawiczki ochronne.

 

Informacja sporządzona na podstawie:

Zarządzenia Nr 21/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.