Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

EPIDEMIA COVID-19- komunikat Nr 1/2020

KOMUNIKAT

Nr 1/2020 z dnia 4 maja 2020 r.

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, a także w nawiązaniu do działań zapobiegawczych podejmowanych przez władze państwowe, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu informuje, co następuje:

 1. Wznawia się rozprawy Sądu. 

Informacje dotyczące przewidywanych terminów rozpraw znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu: bip.wrocław.wsa.gov.pl w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-Wokanda.

Przypominamy, że istnieje możliwość rozpoznania sprawy przez Sąd na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.).

 

 1. Wejście interesantów do budynku Sądu możliwe jest wyłącznie w celu:
 • złożenia pisma procesowego w Biurze Podawczym,
 • udziału w rozprawie w charakterze strony (uczestnika postępowania), jej przedstawiciela lub pełnomocnika, bądź też jako publiczności,
 • uzyskania informacji w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej,
 • zapoznania się z aktami sprawy w Czytelni Akt Sądowych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych przez Prezesa WSA we Wrocławiu.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

 

 1. Wstrzymuje się osobiste przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa oraz Przewodniczących Wydziałów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu; skargi, petycje, wnioski prosimy składać na piśmie na adres Sądu oraz drogą elektroniczną na adres e mail: 

 

 1. Wstrzymuje się przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie Sądu.
 • Opłaty sądowe należy uiszczać wyłącznie za pomocą przelewów bankowych lub wpłat na  rachunek bankowy:

NBP O/O WROCŁAW 68101016740040822231000000.

 

 1. Biuro Podawcze (parter budynku Sądu) czynne jest dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 8:30. do 14:30 z ograniczeniami co do ilości przyjmowanych osób i czasu ich obsługiwania.

 

 1. Przyjmowanie korespondencji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) Sądu: /WSA_WROCLAW/SkrytkaESP

Zasady elektronicznej komunikacji z Sądem znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-PUAP.

 

 1. Prosimy ograniczyć ilość przedstawicieli i pełnomocników na rozprawie, tak aby po każdej ze stron uczestniczyły nie więcej niż 2 osoby.

W trakcie prowadzonych rozpraw ogranicza się ilość miejsc dla publiczności:

 • na Sali A do 4 osób,
 • na Sali B do 4 osób,
 • na Sali C do 2 osób,
 • Salę D (audiowizualną) przeznacza się na potrzeby przeprowadzania rozpraw zdalnych, w tym w ramach pomocy sądowej udzielanej innym sądom administracyjnym.

 

 1. Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej (I piętro budynku Sądu, pokój 102A) czynny jest dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 8:30. do 14:30 z ograniczeniami co do ilości przyjmowanych osób i czasu ich obsługiwania.
 • Zachęcamy do komunikacji telefonicznej pod numerem telefonu +48713160256 lub +48713160257 oraz za pomocą poczty elektronicznej: lub elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) Sądu: /WSA_WROCLAW/SkrytkaESP

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-PUAP.

 • O treści wydanego orzeczenia oraz o przysługujących stronie uprawnieniach, w tym związanych z możliwością jego zaskarżenia, można uzyskać informację poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu tel. +48713160256 lub +48713160257.
 • Czytelnia Akt Sądowych (I piętro budynku Sądu, pokój nr 105) czynna jest dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 8:30. do 14:30 z ograniczeniami co do ilości przyjmowanych osób i czasu ich obsługiwania.
 • Akta sądowe udostępniane są stronom (uczestnikom) postępowania i ich przedstawicielom lub pełnomocnikom po uprzednim ustaleniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej – drogą telefoniczną pod nr tel. 713160257 lub drogą elektroniczną pod adresem: – terminu i godziny oraz określeniu przewidywanego czasu potrzebnego do zapoznania się z aktami.
 • Przypominamy, że dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej jest możliwy online za pośrednictwem portalu PASSA. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie bip.wroclaw.wsa.gov.pl w MENU BIP w zakładce E-SĄD/PASSA.

 

Informujemy, że po opuszczeniu pomieszczenia przez interesanta (wszystkich uczestników  w przypadku sali rozpraw) dokonuje się wietrzenia i dezynfekcji pomieszczenia. Toalety dostępne dla interesantów są czyszczone i dezynfekowane nie rzadziej niż co 2 godziny.

Wszelkie decyzje podejmowane są w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo stron oraz uczestników postępowania, przyczyniając się do powstrzymania epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej Sądu: bip.wroclaw.wsa.gov.pl (MENU BIP zakładka: EPIDEMIA COVID-19), w których podawane będą bieżące informacje na temat funkcjonowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

 

Komunikat sporządzony na podstawie:

Zarządzenia Nr 21/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii