Przejdź do treści strony WCAG

EPIDEMIA COVID-19

KOMUNIKAT

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, a także w nawiązaniu do działań zapobiegawczych podejmowanych przez władze państwowe, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu informuje, co następuje:

 • Wznawia się rozprawy Sądu.

Informacje dotyczące przewidywanych terminów rozpraw znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu: bip.wrocław.wsa.gov.pl w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-Wokanda.

Przypominamy, że istnieje możliwość rozpoznania sprawy przez Sąd na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.)

 

 • Wejście interesantów do budynku Sądu możliwe jest wyłącznie w celu:

- złożenia pisma procesowego w Biurze Podawczym,

- udziału w rozprawie w charakterze strony (uczestnika postępowania), jej przedstawiciela lub pełnomocnika, bądź też jako publiczności,

- uzyskania informacji w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej,

- zapoznania się z aktami sprawy w Czytelni Akt Sądowych,

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych przez Prezesa WSA we Wrocławiu.

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

 

 • Wstrzymuje się osobiste przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa oraz Przewodniczących Wydziałów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu;

skargi, petycje, wnioski prosimy składać na piśmie na adres Sądu oraz drogą elektroniczną na adres e-mail:  informacja@wroclaw.wsa.gov.pl

 • Wstrzymuje się przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie Sądu.
 • Opłaty sądowe należy uiszczać wyłącznie za pomocą przelewów bankowych lub wpłat na  rachunek bankowy:

NBP O/O WROCŁAW 68101016740040822231000000.

 • Biuro Podawcze (parter budynku Sądu) czynne jest dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 8.30. do 14.30 z ograniczeniami co do ilości przyjmowanych osób i czasu ich obsługiwania.
 • Przyjmowanie korespondencji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) Sądu: /WSA_WROCLAW/SkrytkaESP

Zasady elektronicznej komunikacji z Sądem znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu: bip.wrocław.wsa.gov.pl w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-PUAP.

 • Prosimy ograniczyć ilość przedstawicieli i pełnomocników na rozprawie, tak aby po każdej ze stron uczestniczyły nie więcej niż 2 osoby.
 • W trakcie prowadzonych rozpraw ogranicza się ilość miejsc dla publiczności:

- na Sali A do 4 osób,

- na Sali B do 4 osób,

- na Sali C do 2 osób,

- Salę D (audiowizualną) przeznacza się na potrzeby przeprowadzania rozpraw zdalnych, w tym w ramach pomocy sądowej udzielanej innym sądom administracyjnym.

 

 • Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej (I piętro budynku Sądu, pokój 102A) czynny jest dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 8.30. do 14.30 z ograniczeniami co do ilości przyjmowanych osób i czasu ich obsługiwania.
 • Zachęcamy do komunikacji telefonicznej pod numerem telefonu +48 71 3160256 lub +48 71 3160257 oraz za pomocą poczty elektronicznej: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) Sądu: /WSA_WROCLAW/SkrytkaESP

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu: bip.wrocław.wsa.gov.pl w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-PUAP.

 • O treści wydanego orzeczenia oraz o przysługujących stronie uprawnieniach, w tym związanych z możliwością jego zaskarżenia, można uzyskać informację poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu tel. +48 71 3160256 lub +48 71 3160257.
 • Czytelnia Akt Sądowych (I piętro budynku Sądu, pokój nr 105) czynna jest dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 8.30. do 14.30 z ograniczeniami co do ilości przyjmowanych osób i czasu ich obsługiwania.
 • Akta sądowe udostępniane są stronom (uczestnikom) postępowania i ich przedstawicielom lub pełnomocnikom po uprzednim ustaleniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej – drogą telefoniczną pod nr tel. 71 316 02 57 lub drogą elektroniczną pod adresem: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl – terminu i godziny oraz określeniu przewidywanego czasu potrzebnego do zapoznania się z aktami.
 • Przypominamy, że dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej jest możliwy online za pośrednictwem portalu PASSA. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie bip.wroclaw.wsa.gov.pl w MENU BIP w zakładce E-SĄD/PASSA.

 

Informujemy, że po opuszczeniu pomieszczenia przez interesanta (wszystkich uczestników  w przypadku sali rozpraw) dokonuje się wietrzenia i dezynfekcji pomieszczenia. Toalety dostępne dla interesantów są czyszczone i dezynfekowane nie rzadziej niż co 2 godziny.

Wszelkie decyzje podejmowane są w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo stron oraz uczestników postępowania, przyczyniając się do powstrzymania epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej Sądu: bip.wroclaw.wsa.gov.pl (MENU BIP zakładka: EPIDEMIA COVID-19), w których podawane będą bieżące informacje na temat funkcjonowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

 

Komunikat sporządzony na podstawie:

Zarządzenia Nr 21/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii