Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego

Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie nowe przepisy w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które to przewidują możliwość wnoszenia do sądu administracyjnego pism procesowych nie tylko w postaci papierowej, jak to ma miejsce dotychczas, ale również w formie dokumentu elektronicznego.

Skargę w formie dokumentu elektronicznego można składać do elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) organu, natomiast pisma procesowe – skierowane do sądu administracyjnego – do elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) sądu: /WSA_WROCLAW/SkrytkaESP.

Wnoszenie pism procesowych do sądu administracyjnego jest możliwe tylko i wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP), nie będzie możliwe wnoszenie pism procesowych za pośrednictwem adresu elektronicznego (e-mail).

Ponadto należy zauważyć, że wszelkie pisma procesowe w formie dokumentu elektronicznego, oprócz wymogów formalnych pisma w postaci papierowej, muszą zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zasady te dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego.

Korespondencja sądowa jest doręczana stronom postępowania albo w sposób dotychczasowy (za pośrednictwem operatora pocztowego) albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Doręczenie pism przez sąd może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w przypadkach gdy:

 • strona wniesie pismo w formie dokumentu elektronicznego albo
 • wystąpi do sądu o takie doręczanie i wskaże sądowi adres elektroniczny albo wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków i wskaże sądowi adres elektroniczny.

Sąd, w celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego, na adres elektroniczny adresata wyśle zawiadomienie zawierające informację o możliwości odbioru pisma w formie dokumentu elektronicznego wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego, z którego adresat będzie mógł pobrać dokument i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia dokumentu, a także pouczenie o sposobie odbioru tego pisma i informacja o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Datą doręczenia pisma będzie data podpisania przez adresata pisma urzędowego poświadczenia odbioru. W przypadku nieodebrania tego pisma, po upływie siedmiu dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, na adres elektroniczny adresata zostanie wysłane powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma. Po upływie czternastu dni od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia nieodebrana korespondencja sądowa będzie uważana za skutecznie doręczoną. Stronie, która zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, korespondencja sądowa będzie doręczana w sposób tradycyjny (za pośrednictwem operatora pocztowego).

Zmiana przepisów ustawy wprowadziła również nowe wymogi formalne dla pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W celu zapewnienia jednoznacznego określenia stron postępowania oraz ich przedstawicieli wprowadzony został obowiązek wskazywania w pierwszym piśmie procesowym numeru odpowiedniego identyfikatora, tj. numeru PESEL - w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - numeru KRS, REGON lub NIP.

Kolejną zmianą jest możliwość prowadzenia akt sądowych sprawy w postaci elektronicznej oraz ich udostępniania stronom w systemie teleinformatycznym, po uprzednim uwierzytelnieniu strony za pomocą profilu zaufanego albo danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jednocześnie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tych regulacji, zastosowanie mają przepisy dotychczasowe, z tym że w postępowaniach tych strona może dokonać wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez sąd do obsługi doręczeń oraz ich doręczania przez sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Poniżej została zamieszczona broszura informacyjna przygotowana przez Naczelny Sąd Administracyjny.

PDFInformatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego.pdf

Portal Akt Sądowych Sądów Administracyjnych (PASSA)

Metryczka
 • opublikowano:
  31-05-2019 14:17
  przez: Adam Sak
 • zmodyfikowano:
  11-10-2019 11:30
  przez: Adam Sak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
  odwiedzin: 1076
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
50-126 Wrocław
ul. Św. Mikołaja 78-79

Dane kontaktowe:

fax: +48 71 3160256
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl